Ontwikkeling

Ontwikkeling/ pedagogie

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Het legt een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij. Kinderopvang bereidt de kinderen beter voor op de basisschool.

Bij Jan Huygen verplaatsen wij ons in de wereld van het kind en zorgen wij voor een sfeer van geborgenheid en vertrouwen.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Wij ondersteunen het kind om zich op eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.

Wij begeleiden kinderen in hun exploratie en ontwikkeling. Het is ons doel de kinderen een stimulerende en uitdagende omgeving te bieden en hen te stimuleren om deze omgeving en zichzelf te ontdekken. Kinderen worden zo spelenderwijs geprikkeld en uitgedaagd op alle ontwikkelingsgebieden.

De pedagogisch medewerksters observeren hoe het kind bezig is en spelen daarop in. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind. Pedagogisch medewerksters ondersteunen en stimuleren de kinderen hierbij. Zij hebben geduld en een positieve benadering. Zij kennen de kinderen en hun aard en geven de aandacht die kinderen nodig hebben. Wij nemen de kinderen serieus in hun gevoelens.

Pedagogische doelensamengevat
De bovenstaande visie vertaalt zich naar de volgende 4 doelstellingen, die overeenkomen met de doelstellingen in de wet kinderopvang.
⦁ Het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind. (Welbevinden)
⦁ Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen. (Zintuigelijke, verstandelijke en motorische ontwikkeling)
⦁ Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties. (Wachten op elkaar; interactie kinderen onderling)
⦁ De overdracht van normen en waarden. (Respect, morele ontwikkeling)

A. Het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind. (Welbevinden)
Jan Huygen streeft ernaar om in het kinderdagverblijf een warme en huiselijke sfeer te creëren waar een kind zich veilig en geborgen voelt. Pedagogisch medewerksters zijn belangstellend naar kinderen, tonen begrip, hebben respect en helpen de kinderen hun emoties te ontdekken en te uiten. Zij zorgen voor een sfeer waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn, vertrouwen krijgen, vriendschappen kunnen ontwikkelen en zich kunnen hechten.
Wij als kinderdagverblijf willen het gevoel hebben gehad dat een kind na een dag spelen bij Jan Huygen met een goed gevoel naar huis gaat.

B. Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen. (Zintuigelijke, verstandelijke en motorische ontwikkeling)
Het is aan de pedagogisch medewerksters om de persoonlijke competenties van de kinderen te onderkennen, te waarderen en te stimuleren. Dit doet zij door het kind ruimte te bieden zichzelf te zijn en door actief een relatie aan te gaan met het kind waardoor zij het kind goed leert kennen. Spelmateriaal, activiteiten en inrichting zijn aantrekkelijk en bieden de mogelijkheid aan de kinderen om eigen ervaringen en ontdekkingen op te doen. Er is aandacht voor taal, motoriek en sociale vaardigheden.

C. Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties. (Wachten op elkaar; interactie kinderen onderling)
Onder sociale competentie verstaan we sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Het omgaan met andere leeftijdsgenoten is een belangrijke manier om sociale competenties te ontwikkelen. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.

D. De overdracht van normen en waarden. (Respect, morele ontwikkeling)
Hieronder verstaan we dat kinderen de kans moeten krijgen om zich waarden en normen, de cultuur van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Het is van belang dat zij leren om op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Het kinderdagverblijf wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Wij respecteren kinderen om wie ze zijn en wat ze zijn en dit zal de basis vormen voor het leren respect hebben voor anderen.

Pedagogische principes

De inzichten en principes van Emmi Pikler, Reggio Emilia (Malaguzzi), Marianne Riksen-Walraven en Gordon hebben ons geïnspireerd bij het maken van ons pedagogisch beleidsplan.

⦁ Emmi Pikler
De 3 belangrijkste pedagogische principes zijn:
⦁ Het scheppen en onderhouden van een stabiele persoonlijke band tussen kind en pedagogisch medewerkster.
⦁ Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind.
⦁ Het bieden van een zinvolle dagindeling voor het kind. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind er optimaal van kan profiteren:
⦁ Rusten. Er is een tijd voor rust en slaap.
⦁ Verzorgen. Een tijd van wakker zijn in contact met de pedagogisch medewerkster die hem verzorgt (eten, verschonen en aankleden).
⦁ Spelen en ontdekken. En een tijd om zelf actief bezig te zijn.

Het scheppen en onderhouden van een stabiele persoonlijke band tussen kind en pedagogisch medewerkster
De dagelijkse verzorging: zoals eten, verschonen en aankleden, is een belangrijke bezigheid. Het is het moment om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen. Wanneer de pedagogisch medewerkster de tijd neemt om zich aan het tempo van het kind aan te passen, krijgt het kind de kans zich op de handelingen in te stellen en mee te doen aan het samenspel. Daardoor ervaart het, zo jong als het is, dat het invloed kan uitoefenen op situaties waar hij deel aan heeft. Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten. Door goed naar de kinderen te kijken, te luisteren en zich in te leven, speelt de pedagogisch medewerkster beter in op de behoeften van het kind.

Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind
Kinderen hebben allemaal hun talenten en de drang dingen te onderzoeken.
Als pedagogisch medewerksters richten wij ons daarom op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid. Dit doen we doen rekening te houden met de inrichting van de ruimte (met behoefte aan veiligheid) en met het aanbieden van verschillend en uitdagend speelmateriaal. Zoals allerlei soorten materialen, kleuren, en vormen: zoals bakjes, ballen, zachte diertjes van stof, klei, vingerverf, scheerschuim etc. Kinderen moeten worden uitgedaagd zodat ze gaan ontdekken en experimenteren. Hierdoor leren ze meer en gaan ze steeds meer kunnen.

Reggio Emilia (Malaguzzi)
Volgens Malaguzzi is ieder kind competent, krachtig, intelligent en beschikt over wel honderd ‘talen’ om met zijn omgeving te communiceren. Zij kunnen zichzelf uitdrukken met gebaren, in dans, in muziek, in klei, tekenen, drama, op papier etc.
Vanuit dit perspectief is het van belang kinderen heel diverse activiteiten aan te bieden en veel verschillende materialen te laten ervaren. We proberen te begrijpen wat ze ons duidelijk willen maken, wat hun wensen, gedachten en gevoelens zijn en sluiten daarop aan met het spel.
Door goed naar hen te luisteren en op te schrijven met welke onderwerpen kinderen bezig zijn, komen we op ideeën voor nieuwe activiteiten of een nieuwe inrichting van de ruimte.

Marianne Riksen-Walraven
Marianne benadrukt dat veilige gehechtheid erg belangrijk is. Niet alleen met ouders maar ook met de pedagogisch medewerksters. Vaste gezichten en continuïteit is hierbij erg belangrijk. Bij Jan Huygen hebben we hiervoor gekozen om te werken met vaste leidsters, die op vaste groepen werken.

Gordon
Actief luisteren en de ‘ik-boodschap’ zijn belangrijke begrippen. Het actief luisteren vindt plaats doordat de pedagogisch medewerkster verwoordt wat ze denkt dat het kind wil zeggen. Daardoor voelt het kind zich begrepen en geaccepteerd. Als kinderen ondervinden dat je rekening met hen houdt, ze accepteert en naar ze luistert, zullen ze ook eerder naar jou luisteren (conclusie Gordon).
Een ‘ik-boodschap’ schept duidelijkheid voor een kind in de communicatie, waardoor het kind de behoefte van de opvoeder beter kan begrijpen. Het actief luisteren vind je onder andere terug in de dagelijkse rituelen, zoals in het kringgesprek.