Ontwikkeling

Ontwikkeling/ pedagogie

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Het legt een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij. Kinderopvang bereidt de kinderen beter voor op de basisschool.

Bij Jan Huygen verplaatsen wij ons in de wereld van het kind en zorgen wij voor een sfeer van geborgenheid en vertrouwen.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Wij ondersteunen het kind om zich op eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.

Wij begeleiden kinderen in hun exploratie en ontwikkeling. Het is ons doel de kinderen een stimulerende en uitdagende omgeving te bieden en hen te stimuleren om deze omgeving en zichzelf te ontdekken. Kinderen worden zo spelenderwijs geprikkeld en uitgedaagd op alle ontwikkelingsgebieden.

De pedagogisch medewerksters observeren hoe het kind bezig is en spelen daarop in. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind. Pedagogisch medewerksters ondersteunen en stimuleren de kinderen hierbij. Zij hebben geduld en een positieve benadering. Zij kennen de kinderen en hun aard en geven de aandacht die kinderen nodig hebben. Wij nemen de kinderen serieus in hun gevoelens.

Pedagogische doelensamengevat
De bovenstaande visie vertaalt zich naar de volgende 4 doelstellingen, die overeenkomen met de doelstellingen in de wet kinderopvang.
⦁ Het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind. (Welbevinden)
⦁ Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen. (Zintuigelijke, verstandelijke en motorische ontwikkeling)
⦁ Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties. (Wachten op elkaar; interactie kinderen onderling)
⦁ De overdracht van normen en waarden. (Respect, morele ontwikkeling)

A. Het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind. (Welbevinden)
Jan Huygen streeft ernaar om in het kinderdagverblijf een warme en huiselijke sfeer te creëren waar een kind zich veilig en geborgen voelt. Pedagogisch medewerksters zijn belangstellend naar kinderen, tonen begrip, hebben respect en helpen de kinderen hun emoties te ontdekken en te uiten. Zij zorgen voor een sfeer waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn, vertrouwen krijgen, vriendschappen kunnen ontwikkelen en zich kunnen hechten.
Wij als kinderdagverblijf willen het gevoel hebben gehad dat een kind na een dag spelen bij Jan Huygen met een goed gevoel naar huis gaat.

B. Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen. (Zintuigelijke, verstandelijke en motorische ontwikkeling)
Het is aan de pedagogisch medewerksters om de persoonlijke competenties van de kinderen te onderkennen, te waarderen en te stimuleren. Dit doet zij door het kind ruimte te bieden zichzelf te zijn en door actief een relatie aan te gaan met het kind waardoor zij het kind goed leert kennen. Spelmateriaal, activiteiten en inrichting zijn aantrekkelijk en bieden de mogelijkheid aan de kinderen om eigen ervaringen en ontdekkingen op te doen. Er is aandacht voor taal, motoriek en sociale vaardigheden.

C. Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties. (Wachten op elkaar; interactie kinderen onderling)
Onder sociale competentie verstaan we sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Het omgaan met andere leeftijdsgenoten is een belangrijke manier om sociale competenties te ontwikkelen. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.

D. De overdracht van normen en waarden. (Respect, morele ontwikkeling)
Hieronder verstaan we dat kinderen de kans moeten krijgen om zich waarden en normen, de cultuur van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Het is van belang dat zij leren om op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Het kinderdagverblijf wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Wij respecteren kinderen om wie ze zijn en wat ze zijn en dit zal de basis vormen voor het leren respect hebben voor anderen.

 [Wilt u meer informatie of het volledige beleid krijgen? Raadpleeg dan de directeur.]

Pedagogische principes

Pedagogische visie

Verder zijn wij bij het maken van het pedagogisch beleidsplan geïnspireerd geraakt door de inzichten en principes van de pedagogen: Emmi Pikler, Reggio Emilia (Malaguzzi) en Gordon. Wij hebben hiervan de meest passende elementen uit deze visies opgenomen in ons eigen pedagogisch beleidsplan:

Reggio Emilia

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Ze zijn creatief en onderzoekend en laten dat zien in “100 talen”. Zij kunnen zichzelf uitdrukken met gebaren, in dans, in muziek, in klei, tekenen, drama, op papier (Reggio Emilia). Vanuit dit perspectief is het van belang kinderen heel diverse activiteiten aan te bieden en veel verschillende materialen te laten ervaren. We proberen te begrijpen wat ze ons duidelijk willen maken, wat hun wensen, gedachten en gevoelens zijn en sluiten daarop aan met het spel.

Binnen Reggio Emilia wordt verder gesproken over de 3 pedagogen die ieder op eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling en het leerproces van het kind: de kinderen zelf en met elkaar, de volwassenen (om het kind te begeleiden) en aantrekkelijke ruimten en materialen.

De pedagogisch medewerksters observeren, luisteren en doen actief mee met activiteiten. Hierdoor zien ze wat de kinderen kunnen, waarvoor ze zich interesseren en passen de activiteiten hierop aan.

De ruimte moet uitdagend zijn en de creativiteit moet gestimuleerd worden. Hierbij is rekening gehouden met de inrichting, kleur, meubels en materialen. Alle ruimtes hebben hun eigen functie. Er zijn verschillende hoeken zoals een bouwhoek, poppenhoek, knutselhoek en themahoek.

De ontwikkeling van het kind wordt vastgelegd door middel van het kindvolgsysteem, plakboek en foto’s.

Emmi Pikler

In deze visie is belangrijk:

  • De dagelijkse verzorging (eten, wassen, verschonen en dergelijke). Het is het moment om individuele aandacht aan het kind te geven, een moment om samen te zijn en elkaar te leren kennen.
  • Het vrije spel. Hierbij hebben de kinderen de mogelijkheid om zelfstandig te bewegen/spelen

Respectvolle verzorging

De hechting tussen baby’s en de pedagogisch medewerkster is het allerbelangrijkste. Dit bereik je door middel van respectvolle verzorging: behandel je kindje zoals jij ook behandeld wilt worden, bereid hem voor op wat gaat komen en geef hem de tijd om te reageren. Geef 11 Pedagogisch beleidsplan 2024 hem daarnaast de ruimte om te doen wat hij zelf wil. Zelf kunnen ontdekken van en leren aan de situatie staat hierbij centraal. Bijvoorbeeld zelf een flesje vasthouden of zelf eten met een lepeltje. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en de veiligheid om zich vrij te ontwikkelen.

Anticiperen, participeren en coöpereren

Het is belangrijk om eerst contact te maken met het kind. Benoem alles wat jij of je kindje doet. Zo is hij voorbereid op wat gaat komen (anticiperen). Als het kind wat ouder is, kan hij meedoen (participeren) en later zal hij meewerken (coöpereren). Zo bouwen jullie samen een veilige, hechte band op.

Persoonlijke aandacht

Om te begrijpen wat een kind bedoelt, moet je hem goed kennen. Daarom hebben wij vaste pedagogische medewerksters, die genoeg tijd neemt om het kindje te leren kennen en zo een band op te bouwen. Dit doen we door te observeren wat het kind wel en niet kan of leuk vindt, te communiceren en aandacht te geven/ mee te spelen. Bij persoonlijke verzorging hoort onder andere dat je de tijd neemt voor je kindje. Verzorging moet niet even snel tussendoor gebeuren, maar verdient aandacht. Door de tijd te nemen, heeft het kind de ruimte om actief met het verzorgmoment mee te doen, in plaats van passief de verzorging te ondergaan.

Rust

Ook rust is van belang bij de aanpak van Emmi Pikler. Het kind moet zich volledig op zichzelf, zijn lijfje en eigen ontwikkeling kunnen focussen. Dit betekent dat de omgeving niet te veel afleiding en prikkels geeft. De aankleding en inrichting van de ruimtes is daarom huiselijk en met natuurlijke tinten, zodat dit niet voor afleiding zorgt.

Bewegingsvrijheid

Om een goede ontwikkeling door te maken, hebben kinderen vrijheid nodig om te bewegen. De kinderen hebben de ruimte om zich door de groep te bewegen en er is klimgelegenheid.

Eigen tempo

Een ander belangrijk onderdeel van bewegingsvrijheid, is het kind de ruimte te geven om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

Bij de Pikler visie is het dan ook niet van belang wanneer het kind een vaardigheid ontwikkelt, maar hoe. Als een kindje echt geen aanstalten maakt om zich verder te ontwikkelen, proberen we hem uit te dagen. Denk aan een speeltje net buiten zijn bereik leggen en hem motiveren het speeltje te pakken. Maar we zullen een kindje nooit pushen om iets te doen waar hij misschien nog niet aan toe is.

Gordon

Actief luisteren en de ‘ik-boodschap’ zijn belangrijke begrippen. Het actief luisteren vindt plaats doordat de pedagogisch medewerkster verwoordt wat ze denkt dat het kind wil zeggen. Daardoor voelt het kind zich begrepen en geaccepteerd. Als kinderen ondervinden dat je rekening met hen houdt, ze accepteert en naar ze luistert, zullen ze ook eerder naar jou luisteren (Gordon). Een ‘ik-boodschap’ schept duidelijkheid voor een kind in de communicatie, waardoor het kind de behoefte van de opvoeder beter kan begrijpen. Het actief luisteren vind je onder andere terug in de dagelijkse rituelen, zoals in het kringgesprek.

.